สรุปผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นประชาชน
โครงการวิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม)
ของ
บริษัท สยามนุวัตร จำกัด

บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ร่วมกับบริษัท วสาภัทร จำกัด (นิติบุคคลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อชี้แจงต่อแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) เพื่อให้หน่วยงานราชการ ชุมชน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน เป็นต้น โดยมีการจัดเวทีชี้แจงข้อมูล ในวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ผู้เข้าร่วม 25 คน

รายละเอียดโครงการ
ลักษณะโครงการ อาคารพักอาศัยรวม ประเภทขาย ขนาด 40 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวน 333 ห้อง
ที่ตั้งโครงการ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
แผนการดำเนินงาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ประเภทขาย ขนาด 40 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  จำนวน 333 ห้อง ที่จอดรถ จำนวน 202 คัน

รูปที่ 1 แสดงการส่งหนังสือเชิญประชุม (วันที่ 27 มกราคม 2562)


รูปที่ 2 แสดงบรรยากาศวันประชุม (27 มกราคม 2562)
© 2015-2019 wasaphat.com All Rights Reserved.